• Slide 1

  Budujemy wartość przedsiębiorstwa poprzez profesjonalne doradztwo"

  Perfekcja, Profesjonalizm, Skuteczność

  Więcej
 • Slide 2

  Doradztwo gospodarcze

  Windykacja

  Obsługa korporacyjna firm

  O nas

OFERTA


Doradztwo gospodarcze

Obsługa korporacyjna firm

Świadczymy pomoc w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego. Reprezentujemy Wspólników / Akcjonariuszy na Zgromadzeniach, a także posiedzeniach Rad Nadzorczych. Prowadzimy oraz przygotowujemy bieżącą dokumentację spółek taką jak sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów z uwzględnieniem uzyskiwania wymaganych zezwoleń organów administracyjnych

Zakładanie Spółek

Oferowana przez nas pomoc obejmuje swoim zakresem sporządzanie projektów umów spółek, statutów wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian, a także czynności rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym, związane z powstaniem podmiotu gospodarczego, przeprowadzaniem czynności koniecznych do przekształcenia spółek lub każdej innej zmiany ich statusu prawnego:łączenie, podział spółek, utworzenie nowych oddziałów i jednostek organizacyjnych.

Due Dilligence

Audyt prawno-finansowy w transakcjach konsolidacyjnych, zazwyczaj przedinwestycyjnych, podczas którego dokonujemy oceny jakości wyników spółki, poprawności dokumentacji pod względem prawno-finansowym. Nasze due diligence jest procedurą dostosowywaną indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa. Procedura due diligence staje się nieodłącznym elementem poprzedzającym dokonywanie strategicznych transakcji kapitałowych.

Obsługa prawno-gospodarcza

Obsługa prawno gospodarcza obejmuje sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem najkorzystniejszych dla Klienta postanowień umownych; opiniowanie projektów umów i innych dokumentów przedłożonych przez Klienta z jednoczesnym sygnalizowaniem ewentualnych zagrożeń prawnych, modyfikacja ich treści pod kątem wymagań prawno finansowych.


Obsługa wierzytelności

Windykacja

Oferujemy efektywne rozwiązania mające na celu szybkie i skuteczne zabezpieczenie i wyegzekwowanie wierzytelności. Większość powierzonych nam spraw jest kończona sukcesem na etapie przedsądowym (polubownym). W pozostałych sytuacjach, wierzytelności dochodzimy na etapie sądowym, kończąc skuteczną egzekucją.

Controlling finansowy

Monitoring należności ma na celu zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Polega na analizowaniu i przebiegu płatności od momentu wystawienia faktury do całkowitej jej zapłaty.Monitoring realizowany jest poprzez prowadzenie wypracowanych przez naszą firmę działań. Polega na ciągłej analizie baz danych kontrahentów, pod kątem wymagalności należności.

Mediacje gospodarcze

Mediacja jest alternatywną formą negocjacji z dłużnikiem lub wierzycielem, w której, jako osoba trzecia, poszukujemy satysfakcjonującego kompromisu. Mediacje w sposób znaczący skracają czas trwania sporu, a co za tym idzie jego koszt. Prowadzenie negocjacji za pośrednictwem niezależnego i obiektywnego negocjatora, zapewnia kulturę oraz wysoki poziom merytoryczny.

Wywiad gospodarczy

To usługa polegająca na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wybranych przedsiębiorstw na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu zmniejszenia ryzyka współpracy gospodarczej lub też dla podjęcia odpowiednich kroków dla odzyskania należności.


Restrukturyzacja przedsiębiorstw - Oddłużanie

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Procedura restrukturyzacji skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zagrożeni są niewypłacalnością w niedługim czasie lub stali się niewypłacalni. W zależności od skali utraty stabilności finansowej przez przedsiębiorcę, indywidualnie dobieramy model restrukturyzacji, który pozwoli jak najszybciej przywrócić przedsiębiorstwu płynność finansową.

Oddłużanie

Pod pojęciem oddłużania przedsiębiorstw należy rozumieć zmiany struktury zobowiązań pod względem ich ilości, okresu i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania, dokonywane za zgodą wierzycieli w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Oddłużanie zmierza do takiej zmiany warunków spłaty zobowiązań, aby osoba dłużnika była w stanie regulować je terminowo i uniknęła dolegliwych konsekwencji przymusowej egzekucji komorniczej lub administracyjnej oraz wysokich kosztów z egzekucją związanych.

Postępowanie sanacyjne

Przedsiębiorcom, którzy oprócz restrukturyzacji zadłużenia wymagają głębokich reform w celu poprawy sytuacji ekonomicznej, a także przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań proponujemy pomoc w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w tym postępowania sanacyjnego. Działania sanacyjne, poprzez instrumenty właściwe dla postępowania upadłościowego, pozwalają przedsiębiorcy- dłużnikowi odbudować pozycję oraz odzyskać wiarygodność wśród kontrahentów.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe w większości przypadków prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca stał się niewypłacalny, utracił całkowitą zdolność finansową, w tym do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, wówczas może być koniecznym likwidacja pozostałego majątku, w celu przynajmniej częściowego zaspokojenia wierzycieli. Po przeprowadzonym audycie przedsiębiorcy przygotujemy stosowny wniosek, a także gwarantujemy profesjonalne wsparcie w procesie likwidacji przedsiębiorstwa.

Najlepsze rozwiązania dla biznesu

Odpowiedzialne, przejrzyste, nowoczesne

O Firmie


Kilka faktów na temat NEXUS CONSULT GROUP

O nas

Nasza firma powstała w wyniku połączenia wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie współpracy z największymi w Polsce instytucjami i firmami świadczącymi usługi w zakresie prawa i finansów. Głównym celem jest wsparcie przedsiębiorców, zapewniając im bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Najważniejszymi obszarami naszego działania jest kompleksowa obsługa wierzytelności, zabezpieczanie transakcji handlowych, wsparcie w negocjacjach oraz doradztwo prawno-gospodarcze. Współpracujemy z radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie gospodarczym, cywilnym, budowlanym, spółek handlowych, prawie administracyjnym spółdzielczo-własnościowym, a także ze specjalistami z dziedziny finansów, rachunkowości. Portfel naszych klientów stanowią zarówno Spółki giełdowe, jak również indywidualni przedsiębiorcy.

Dostosowujemy pakiet oferowanych usług do zmieniających się potrzeb rynku i oferujemy go naszym Klientom czyniąc świadczoną im pomoc bardziej skuteczną.

Naszą ofertę wyróżnia jej kompleksowość i elastyczność w zakresie świadczonej pomocy. Najważniejszym celem działania prowadzonej przez nas firmy jest satysfakcja i zadowolenie Klienta.


Zapraszamy Państwa do poszerzenia grona naszych Klientów.

Kontakt


Celem przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt...